دریچه بازدید دستگاه فنکوئل مدل شیار دار وزنه ایی
دریچه بازدید دستگاه فنکوئل مدل شیار دار وزنه ایی
دریچه بازدید دستگاه فنکوئل مدل گل سقفی دو پله وزنه ایی
دریچه بازدید دستگاه فنکوئل مدل گل سقفی دو پله وزنه ایی
دریچه بازدید دستگاه فنکوئل مدل گل سقفی دو پله وزنه ایی
دریچه بازدید دستگاه فنکوئل مدل یکسره خطی لولادار با قفل زیمنس
دریچه بازدید دستگاه فنکوئل مدل مشبک لولادار با قفل زیمنس
دریچه بازدید دستگاه فنکوئل مدل گل سقفی یک پله لولادار با قفل زیمنس
دریچه بازدید دستگاه فنکوئل مدل گل سقفی یک پله لولادار با قفل زیمنس
دریچه بازدید دستگاه فنکوئل مدل گل سقفی یک پله وزنه ایی
دریچه بازدید دستگاه فنکوئل مدل گل سقفی یک پله وزنه ایی
دریچه بازدید دستگاه فنکوئل مدل شیار دار دودرب لولادار باقفل زیمنس
دریچه بازدید دستگاه فنکوئل مدل داخل خطی لولادار
زیر دستگاه خطی دو طرفه لولادار با قفل زیمنس
دریچه های گرد
دریچه های گرد
دریچه های گرد
دریچه های گرد
دریچه های گرد
دریچه های گرد
دریچه های گرد
دریچه های گرد
دریچه های گرد
دریچه های گرد
دریچه های خطی با زاویه 0 و 15 و 30 و 90
دریچه های خطی با زاویه 0 و 15 و 30 و 90
دریچه های خطی با زاویه 0 و 15 و 30 و 90
دریچه های بازدید تاسیسات
دریچه های بازدید تاسیسات
دریچه های شوتینگ زباله
در یچه های سقفی چهارطرفه
کلاهک پره ای
کلاهک پره ای
کلاهک پره ای
کلاهک پره ای
دریچه های توزیع هوا - پلنیوم باکس
کاربرد دریچه های اسلوت
کاربرد دریچه های اسلوت
دريچه هاي مشبک (شطرنجی)