بهترین قیمت دریچه بازدید فن کویل خطی دوطرفه


دریچه بازدید فن کویل خطی دوطرفه بصورتِ زاویه دار از دوطرف هوای محیط را وارد محفظه ی دریچه بازدید فن کویل خواهد کرد و این دریچه بیشتر در جاهایی مورد استفاده قرار می گیرد که دریچه بازدید فن کویل از دیوارها دارای فاصله است و از هر دوطرف هوای محیط را جذب خواهد کرد. 
دریچه بازدید فن کویل خطی را هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ مخفی نصب کرد.  
اگر درب دریچه بازدید فن کویل خطی لولایی باشد برای قفل کردنِ آن از قفل زیمنسی استفاده خواهد شد. 

نظرات کاربران