قیمت دریچه تایلی گرد تخت


دریچه سقف آرمسترانگ گرد تخت هم میتواند برای مکش هوا و هم برای دهش هوا مورد استفاده قرار گیرد. اگر از این دریچه ها برای برگشت هوا استفاده کنید، لزوماً نیازی به استفاده از دمپر نمی باشد.
دریچه سقفی تایلی با دریچه گرد تخت  را برای خروج هوا بصورت تعدیل شده در محیط های گوناگون استفاده می کنند. این دریچه از خروج هوای داخل کانال بصورت پرتابی جلوگیری خواهد کرد.

نظرات کاربران